Βραχυχρόνιες Μισθώσεις Ακινήτων [Airbnb]

Η εταιρία μας έχοντας έμπειρους συμβούλους – λογιστές, αναλαμβάνει εξετάζοντας όλα τα οικονομικά σας δεδομένα, τη σύνταξη ενός οικονομικού πλάνου για την επιλογή του τρόπου εκμετάλλευσης ακινήτων ως φυσικό ή νομικό πρόσωπο, την παροχή πλήρους λογιστικής υποστήριξης, την εκτίμηση της ετήσιας φορολογικής επιβάρυνσης, καθώς και την συνεχή ενημέρωση καθ’ όλη την διάρκεια του έτους.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας.

 

Πότε μια μίσθωση ακινήτου ορίζεται ως βραχυχρόνια στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού;

Αφορά μισθώσεις ακινήτων που συνάπτονται μέσω των ψηφιακών πλατφορμών για συγκεκριμένη χρονική διάρκεια, μικρότερη του έτους και όταν δεν παρέχονται άλλες υπηρεσίες πλην της διαμονής και της παροχής κλινοσκεπασμάτων.

Βραχυχρόνιες μισθώσεις που συνάπτονται ιδιωτικά και όχι μέσω ψηφιακών πλατφορμών αντιμετωπίζονται ως κοινές αστικές μισθώσεις και δηλώνονται με Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας, εκτός αν παρέχονται και άλλες υπηρεσίες οπότε το εισόδημα αυτό θεωρείται επιχειρηματική δραστηριότητα (ΠΟΛ.1187/2017).

 

Υπάγεται σε Φ.Π.Α. το εισόδημα από Βραχυχρόνια Μίσθωση;

Όχι. (ΠΟΛ.1059/2018 «Εφαρμογή διατάξεων ΦΠΑ στις βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού»).

 

Υπάρχουν άλλοι περιορισμοί εκτός της διάρκειας μίσθωσης και της παροχής κλινοσκεπασμάτων;

Μέχρι τώρα όχι αλλά, με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Οικονομικών και Τουρισμού μπορεί, για λόγους που σχετίζονται με την προστασία της κατοικίας, να καθοριστούν γεωγραφικές περιοχές, όπου θα ισχύουν περιορισμοί στη διάθεση ακινήτων για βραχυχρόνια μίσθωση ως εξής:

  •  Να μην επιτρέπεται η βραχυχρόνια μίσθωση άνω των δύο (2) ακινήτων ανά Α.Φ.Μ. δικαιούχου εισοδήματος.
  •  Η μίσθωση κάθε ακινήτου να μην υπερβαίνει τις ενενήντα (90) ημέρες ανά ημερολογιακό έτος και για νησιά κάτω των δέκα χιλιάδων (10.000) κατοίκων τις εξήντα (60) ημέρες ανά ημερολογιακό έτος. Υπέρβαση της διάρκειας του προηγούμενου εδαφίου επιτρέπεται, εφόσον το συνολικό εισόδημα του εκμισθωτή ή του υπεκμισθωτή, από το σύνολο των ακινήτων που διαθέτει για μίσθωση ή υπεκμίσθωση, δεν ξεπερνά τις δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ κατά το οικείο φορολογικό έτος.

 

Πώς φορολογείται το εισόδημα που αποκτάται από τη βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού;

  •  Έως 12.000 ευρώ, με συντελεστή 15%
  •  Από 12.001 ευρώ έως 35.000 ευρώ , με συντελεστή 35%
  •  Από 35.001 ευρώ και άνω, με συντελεστή 45%

 

Διαχειρίζομαι λίγα ακίνητα. Συμφέρει να ανοίξω εταιρεία;

Επειδή τα δεδομένα για τον καθένα μας είναι διαφορετικά, η εταιρία μας έχοντας έμπειρους λογιστές - συμβούλους αναλαμβάνει εξετάζοντας όλες τις παραμέτρους να σας καθοδηγήσει στην λήψη της σωστής απόφασης.